حوزه های مشاوره به شرح ذیل می باشند:

 • شناخت و عارضه یابی
 • استراتژی و تحول
 • تولید و عملیات
 • بازاریابی و فروش
 • منابع انسانی
 • بهره وری
 • کیفیت
 • تعالی سازمانی
 • مدیریت دانش
 • مالی و سرمایه گذاری
 • بازطراحی و مدیریت فرآیندها
 • مدیریت پروژه
 • تکنولوزی
 • زنجیره تامین