Professional Speaking

آموزش مهارت مکالمه در چهار ترم با متد انحصاری آموزشگاه افق یادگیری

      آموزش لغات کاربردی در مکالمات روزمره

      آموزش تلفظ صحیح و استاندارد کلمات

      تقویت روان سازی جملات (Fluency) و پیوستگی کلام

      آماده سازی برای مصاحبه IELTS  و  TOEFL

     آموزش تکنیکهای مصاحبه های تحصیلی و استخدامی

     مدت دوره: بیست جلسه