Professional Writing

آموزش مهارت نوشتن در چهار ترم با متد انحصاری آموزشگاه افق یادگیری

     آموزش جمله سازی و ساختار صحیح جمله

      آموزش طراحی نقشه یک متن (Planning) 

    ساختن یک پاراگراف (Paragraph Development)

      ایجاد یک متن به صورت پیوسته و منطقی

      آموزش نوشتن متون و نامه های رسمی

      مدت دوره: بیست جلسه