دانلود رایگان سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم انسانی

پاسخنامه زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم انسانی

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه فنی-مهندسی

پاسخنامه زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه فنی-مهندسی

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم پایه

پاسخنامه زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم پایه

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

پاسخنامه زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه هنر

پاسخنامه سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه هنر

 

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته 2801 و 2811

پاسخنامه سوالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته 2801 و 2811

 

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته های 2807 تا 2810

پاسخنامه سوالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته های 2807 تا 2810