آغاز دوره جدید آمادگی زبان دکتری وزارت علوم و بهداشت

آغاز سی و سومین دوره  آمادگی زبان دکتری وزارت علوم و بهداشت

Grammar, Reading, Listening, Vocabulary

آزمونهای شبیه سازی شده و استاندارد

مدرس: دکتر حسن یعقوبی

مولف کتب تخصصی زبان ارشد و دکترا

شروع کلاس ها: پنج شنبه 23 مهر ماه 1394