آغاز دوره آمادگی زبان کارشناسی ارشد وزارت علوم و بهداشت

آغاز  دوره  آمادگی زبان کارشناسی ارشد  وزارت علوم و بهداشت

آزمونهای شبیه سازی شده و استاندارد

مدرس: دکتر حسن یعقوبی

مولف کتب تخصصی زبان ارشد و دکترا

شروع کلاس ها: جمعه 24 مهر ماه 1394