اعضاء هیئت علمی

اعضاء هیئت علمی مدرسه کسب و کار افق یادگیری:

دکتر قرنفلی(دکترای مدیریت کسب و کار)

دکتر یعقوبی(دکترای مدیریت کسب و کار)

دکتر خطیبی(دکترای مدیریت کسب و کار)

دکتر محمدی(دکترای مدیریت استراتژیک)

دکتر پیرفرشی(دکترای مدیریت کسب و کار)

مهندس مقدسی(فوق لیسانس مهندسی صنایع)

مهندس دلیری (فوق لیسانس MBA)

مهندی زرگر(فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی)

سرکار خانم مهندس پرهیزکار(فوق لیسانس MITM)

مهندس غلامعلی پور(فوق لیسانس MBA)

مهندس محمدپور(فوق لیسانس MBA)

جناب آقای خردمند(فوق لیسانس روانشناسی)