ارزش های محوری

ارزش هاس محوری:

1- شایسته سالاری و حفظ کرامت های انسانی

۲- مسئولیت پذیری

۳- بهره برداری از خلاقیت و نوآوری

۴- یادگیری و دانش محوری

۵- ارزش آفرینی برای مشتریان

۶- همدلی و صمیمیت

۷- توسعه قابلیت های سازمانی